Κειμενα σε συλλογικους τομους & σε πρακτικα συνεδριων

2009- Η αγροτική πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρώπη: από το παρελθόν στο παρόν-Μια συνθετική έκθεση της έρευνας (Rural Cultural Heritage in Europe: From Past to present, A Synthesis Report of research). Συμμετοχή στη συγγραφή των κειμένων της συνθετικής ερευνητικής έκθεσης (Θεματική ενότητα 1 & 3), που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Cult Rural: Promotion of a Cultural Area Common to European Rural Communities, Αθήνα 2009,        σσ. 1-63,  http://www.cultrural.net/gr/publi_results.php

http://www.cultrural.net/themedia/File/CultruralReportForWeb.pdf

2009- Rural heritage and collective identity. Some prominent features of the research in Greece and links with sustainability στο The missing link: rural heritage and sustainable rural development. Conference proceedings, Αθήνα 2009, σσ. 45-55,  http://www.cultrural.net/gr/conf_proceedings.php

2008- Preparing Young Girls for Science and Technology careers. Information booklet for career counsellors.  (Μ. Κουτσαύτη Επιστημονική επιμέλεια). Προσαρμογή κειμένου & Επιμέλεια έκδοσης, IFACInformation for a choice: Empowering Young Women through Learning for Technical Professions and Science Career, Athens 2008

Δείτε το διαθέσιμο υλικό εδώ

2007- Training in Transnational Cultural Co-operation projects. Reflections and Challenges on Validation and certification. –VANIA project, (μαζί με τον R. Fisher). Σύνταξη και επιμέλεια κειμένων, Brussels 2007. Η  έκδοση διαθέσιμη από το Marcel Hicter Foundation κατόπιν αιτήματος.

2006Γυναίκες & ΜΜΕ-Γυναίκες στα ΜΜΕ – Εκπαιδευτικό εγχειρίδιοΑλεξάνδρα Κορωναίου (Επιστημονική Επιμέλεια), Αγγελική Δημητριάδη (Επιμέλεια Έκδοσης), Πρόλογος Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη, σσ. 7-13, Αθήνα 2006, http://www.equal-greece.gr/p_details_2.asp?s_id=35&aa=883

2005-  Για μια αγορά εργασίας με υψηλότερα προσόντα, στο Συνεργασία για την ανάπτυξη και προώθηση εργαλείων και συστημάτων πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων & δεξιοτήτων- Οδηγός Καλών πρακτικών, Έκδοση: Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων και Δεξιοτήτων»,  σσ. 9-15, Αθήνα,  Μάρτιος 2005, http://www.equal-greece.gr/e_details.asp?ethd=3&aa=9

Δείτε το διαθέσιμο υλικό εδώ

2004- Le cycle des céréales en Grèce, στο Fêtes et rites agraires en Europe. Métamorphoses? Jocelyne BONNET et Laurent Sébastien FOURNIER (Επιμέλεια έκδοσης), Euphrosyne Egoumenidou & Vassos Karageorghis (Συνεργασία), Ouvrage publié avec le concours de l’Université Paul Valéry Montpellier III, L’Harmattan 2004, σσ. 27-35, ISBN: 2-7475-7057-6, http://www.harmattan.fr

2004- Les jours des morts en Grèce,  στο INVENTIONS EUROPEENNES DU TEMPS, Temps des mythes, temps de l’histoire, Jocelyne BONNET-CARBONELL (Επιμέλεια έκδοσης), Efi Karpodini-Dimitriadi (Συνεργασία), Ouvrage publié avec le concours de l’ Université Paul Valéry Montpellier III, σσ. 195-206, L’Harmattan, 2004. ISBN: 2-7475-7225-0. http://www.harmattan.fr

Το άρθρο αποτελεί σύνοψη δύο επιστημονικών ανακοινώσεων, που έγιναν στο πλαίσιο συνεδρίων του Ευρωπαϊκού Δικτύου P.A.C.T.-EURETHNO και περιελήφθησαν στις εκδόσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η πρώτη, με τίτλο «Les jours des morts en Grèce: temps et cérémonie», δημοσιεύθηκε στον τόμο Les temps de l’Europe, Inventions Européennes du temps; temps traditionnels et temps historiques, Tome Ι, Strasbourg 1993. Η δεύτερη, με τίτλο «The Journey to the Underworld», δημοσιεύθηκε στον τόμο Les temps de l’Europe, Temps mythiques Européens, Tome ΙΙ, Strasbourg, 1994.

Δείτε το διαθέσιμο υλικό εδώ (1) Δείτε το διαθέσιμο υλικό εδώ (2)

2003- Η παραγωγή και κατανάλωση ελαιολάδου: Μια συμβολή στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά της διατροφής, στο Η ελιά και το λάδι από την αρχαιότητα έως σήμερα, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Δημοσιεύματα ΚΕΕΛ-19, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2003, σσ.297-320, ISBN: 960-404-039-01, www.kentrolaografias.gr.

2001- AGESA: European Workshops on the Management of Archaeological Sites, Συμμετοχή στον σχεδιασμό, τη συγγραφή των κειμένων και την επιμέλεια της  εξειδικευμένης έκδοσης, Αθήνα 2001, http://www.culture-routes.lu

1999 Developing Cultural Tourism in Greece, στο Tourism and Cultural Conflicts, M. Robinson & Pr. Boniface, (eds), CABI Publishing 1999, σσ. 113-127, ISBN: 0 85199272 2, http://bookshop.cabi.org

1998- Traditional Policy Tools and New Incentives: Built Heritage in Greece, στο Privatization and Culture, Experiences in the Arts, Heritage and Cultural Industries in Europe, Peter B. Boorsma, Annemoon van Hemel, Niki van der Wielen (eds), CIRCLE Publications No 10, σσ 111-119, Kluwer Academic Publishers 1998, ISBN: 978-0-7923-8409-0, http://www.boekman.nl,

1997- Cultural Heritage στο Cultural Policy in the Russian Federation, European Programme of National Cultural Policy Reviews, Council for Cultural Co-operation, Council of Europe, Strasbourg 1997,  σσ. 194-195, 260 κ.ε., ISBN: 92-871-3240-2.

1996- Laughter and tears in the Greek popular cinema (1950-1960) (σε συνεργασία με τον καθ. Μ.Μερακλή) στο Laughter and tears in the Balkan cultures, International Symposium Proceedings, Dr. E. Karpodini-Dimitriadi (επιμέλεια έκδοσης), DOUKAS SCHOOL, σσ. 217-222, ISBN: 960-7203-13-5, http://www.mmb.org.gr/ & http://catalog.parliament.gr/

1996- Les guides touristiques et l’identité culturelle  στο DE L’EUROPE, IDENTITES ET IDENTITE MEMOIRES ET MEMOIRE, Charles-Olivier CARBONELL  (ed), Presses de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse 1996, σσ.221-226, ISBN : 2-909628-15-9, http://www.ut-capitole.fr, http://esl.ut-capitole.fr/de-l-europe-identite-769-s-et-identite-769-me-769-moires-et-me-769-moire-ouvrage-dirige-par-charles-olivier-carbonell-485449.kjsp

1995-Ethnoarcaheology : Problems and perspectives, στο Ethnography of European Τraditional Cultures. Their role and perspectives in a multicultural world, European Seminar I Proceedings, Πρακτικά I Ευρωπαϊκού Σεμιναρίου, Dr. E. Karpodini-Dimitriadi (επιμέλεια έκδοσης), Αθήνα 1995, σσ.  55-59

1995- Masquerades during carnival, στο Ethnography of European Τraditional Cultures. Their role and perspectives in a multicultural world, European Seminar I Proceedings, Πρακτικά I Ευρωπαϊκού Σεμιναρίου, Dr. E. Karpodini-Dimitriadi (επιμέλεια έκδοσης), Αθήνα 1995, σσ.  80-85

1993Sonnailles et masques festifs en Grèce, στο Cloches & Sonnailles. Mythologie, Ethnologie et Art campanaire, σσ.85-88, Collections Résonances EDISUD/ADEM 06, Aix-en-Provence, ISBN: 2-85744-868-6, http://www.edisud.com/,

1993-Ελληνική Πολιτιστική Ταυτότητα και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Επιστημονική Επετηρίδα Ι.Π.Α., έκδοση Ι.Π.Α.,  σσ.223-239, Αθήνα 1992

1992- Προβλήματα παραγωγής και κατανάλωσης σίτου και άρτου κατά την κρίσιμη δεκαετία 1925-1935, στο «Ο άρτος ημών». Από το σιτάρι στο ψωμί. Πρακτικά Γ’ Τριήμερου Εργασίας, Πήλιο, 10-12 Απριλίου 1992, σσ. 292-305, Πολιτιστικό Τεχνολογικό ‘Ιδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 1994, ISBN 960-244-029-5, http://www.piop.gr

1991Comportement religieux et aire culturelle: Les îles de la mer Egée, στο Frontières visibles ou invisibles, L’Europe des régions ou des aires culturelles, deuxième atelier européen «Eurethno», Strasbourg, décembre 1990, Palais de l’Europe, Jocelyne Bonnet, A. Carénini (επιμέλεια) Strasbourg, 1991.