Έρευνες – Μελέτες

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Το βιβλίο εξετάζει, από θεωρητική και πρακτική άποψη, το αντικείμενο της Πολιτιστικής Διαχείρισης, την εμφάνιση και εξέλιξή της, καθώς και τις προοπτικές, τη δυναμική και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις, που προκύπτουν για τον συγκεκριμένο τομέα μέσα και από τις διαστάσεις που λαμβάνει σε ευρωπαϊκό, αλλά και διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο της Διά βίου Μάθησης. Ο πολιτιστικός τομέας διαδραμάτισε και εξακολουθεί να διαδραματίζει, ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, ένα σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Ευρώπης δίνοντας το παρόν όλο και περισσότερο σε σχέδια συνεργασίας, που εμπλέκουν φορείς, άτομα και οργανισμούς, όχι μόνον σε εθνικό, αλλά κυρίως σε διακρατικό επίπεδο.  Οι επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις και έχουν ανάγκη να εφοδιασθούν με τις απαραίτητες δεξιότητες,  που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τα προσόντα τους και να προβάλλουν σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό τα πολιτιστικά αγαθά και τις πολιτιστικές αξίες. Προς αυτή την κατεύθυνση  συνεργεί η ολοκληρωμένη  και ποιοτική  εκπαίδευση  και κατάρτιση  στον τομέα της Πολιτιστικής Διαχείρισης. 

 

2009 – Rural heritage and collective identity: Building the sustainability of rural communities

Συμμετοχή στην έρευνα και τη σύνταξη των κειμένων του Οδηγού της ΄Εκθεσης, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Cult Rural: Promotion of a Cultural Area Common to European Rural Communities, (Θεματική ενότητα 3), Αθήνα 2009, σσ. 1-48, http://www.cultrural.net

2009 – Το πνεύμα των αγροτικών τοπίων – Πολιτισμός, Μνήμη και μηνύματα

Έρευνα στο πλαίσιο του έργου CULT-RURAL -Ανάδειξη ενός κοινού πολιτισμικού χώρου των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Κοινωνιών, (Θεματική Ενότητα 1-το πλήρες κείμενο διαθέσιμο μόνον ηλεκτρονικά), Αθήνα 2009,  σσ. 1-33, http://www.cultrural.net

2009 – Rural Cultural Heritage in Europe: From Past to Present, A Synthesis Report of research

Συμμετοχή στην έρευνα και τη σύνταξη των κειμένων της συνθετικής ερευνητικής έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Cult Rural: Promotion of a Cultural Area Common to European Rural Communities, Αθήνα 2009, σσ. 1-63, Αθήνα 2009, http://www.cultrural.net

2008 – Landscape stories. From tradition to sustainability

Συμμετοχή στην έρευνα και τη σύνταξη των κειμένων της ερευνητικής έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Cult Rural: Promotion of a Cultural Area Common to European Rural Communities (Θεματική οριζόντια έρευνα, ενότητα 1), Αθήνα 2009, σσ. 1-63, Αθήνα 2009

2008 – Rural heritage and collective identity: Building the sustainability of rural communities

Ερευνητική έκθεση στο πλαίσιο του έργου Cult Rural: Promotion of a Cultural Area Common to European Rural Communities, Αθήνα 2008 (Θεματική ενότητα 3 & Θεματική οριζόντια έρευνα-το πλήρες κείμενο διαθέσιμο μόνον ηλεκτρονικά), σσ. 1-45, Αθήνα 2008, http://www.cultrural.net

2006 – Γενικός Συντονισμός μελετών στα πλαίσια έργου

Γενικός Συντονισμός των μελετών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ενσωμάτωση Μηχανισμών και Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.)- Πιστοποίηση εκπαιδευτικών πακέτων και αναγνώριση της αποκτηθείσας γνώσης στους τομείς των εφαρμογών της πληροφορικής και των τεχνικών επαγγελμάτων», που υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη eκπ@ιδευτειτe,  Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL (2ος κύκλος). http://www.equal-greece.gr/

Τίτλοι:

  • «Πρωτογενής έρευνα των αναγκών κατάρτισης των απασχολουμένων στα αντικείμενα των συστημάτων επιχειρησιακών πόρων»
  • «Πρωτογενής έρευνα για την αποτύπωση των μοντέλων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης τα οποία συνηθέστερα υιοθετούνται στα αντικείμενα των συστημάτων επιχειρησιακών πόρων»
  • «Δευτερογενής έρευνα για την αποτύπωση των απαιτήσεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τους συμβούλους συστημάτων επιχειρησιακών πόρων»
  • «Δευτερογενής έρευνα για την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση- ειδικότερα των συμβούλων συστημάτων επιχειρησιακών πόρων»
  • «Καταγραφή υπαρχόντων προγραμμάτων κατάρτισης στο αντικείμενο των  συμβούλων επιχειρησιακών πόρων»

http://www.equal-greece.gr/products_p2.asp

2004 – ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των εργαζομένων σε call center- Μελέτη & Εγχειρίδιο

Στο πλαίσιο του έργου «Νέες Δυνατότητες Απασχόλησης με Υψηλότερη Ποιότητα Εργασιακής Ζωής», που υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη  Πρωτοβουλία Για την Ποιότητα της Εργασιακής Ζωής, Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL (1ος κύκλος), Αθήνα 2004, http://www.equal-greece.gr/products.asp

1996 – Η Σύγχρονη Πολιτιστική Δραστηριότητα στην Περιφέρεια: Υποδομή-Φορείς-Τομείς Δράσης

Μελέτη  αποτίμησης  της σύγχρονης πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιφέρεια με βάση τις καταγραφές του Εθνικού Πολιτιστικού Δικτύου Πόλεων, Ε.Π.Δ.Π, Αθήνα 1996 (περιορισμένη κυκλοφορία)