ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Πλατφόρμα Δια Βίου Μάθησης (LLLP) συνέβαλε στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση. Η διαβούλευση συγκέντρωσε τις απόψεις των πολιτών, των ιδρυμάτων και των οργανισμών σχετικά με τις εμπειρίες και τις προσδοκίες τους κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 (τόσο έως σήμερα όσο και κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάκαμψης), καθώς και τα οράματά τους για το μέλλον της ψηφιακής εκπαίδευσης.

Η ψηφιακή εκπαίδευση και η χρήση των νέων μέσων  παίζουν καθοριστικό ρόλο, ακόμη περισσότερο σε περιόδους απομόνωσης λόγω της πανδημίας. Σε αυτό το βαθμό, το χρονικό πλαίσιο για την προετοιμασία της αληθινής συνδυασμένης μάθησης είναι πολύ μικρό δεδομένης της προσαρμογής που απαιτείται για όλους. Παράλληλα με την ενσωμάτωση νέων καινοτόμων πρακτικών και εργαλείων για τη διάθεση μιας τέτοιας μικτής μάθησης, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής πρόβλεψη κατάρτισης εκπαιδευτικών και προσωπικού για τη χρήση τέτοιων εργαλείων.

Δεν είναι όλα τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και οι εκπαιδευόμενοι ισότιμοι όσον αφορά στην ψηφιακή εκπαίδευση. Η πανδημία  κατέστησε δύο πράγματα πολύ ξεκάθαρα: πρώτον, την κρίσιμη σημασία της κοινωνικής ένταξης ώστε να βοηθηθούν οι μειονεκτούντες μαθητές  και να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική μάθηση (πρόσβαση, πόροι…) · Δεύτερον, τη σημασία της επένδυσης στην εκπαίδευση για την παροχή πόρων & υποδομών και την προσφορά  χωρίς αποκλεισμούς.  

Περισσότερα στη διεύθυνση: http://lllplatform.eu/