ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Κυκλοφόρησε το 12ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) στο οποίο παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα που αφορούν στην ανάληψη θέσεων ευθύνης από γυναίκες στην Ελλάδα σε τρία επίπεδα εξουσίας (οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό) και επισημαίνονται οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν συγκριτικά στο σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ.
Από την ανάλυση προκύπτει ότι το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών εξακολουθεί να είναι χαμηλό, με πολύ μικρή διαφοροποίηση σε ορισμένους τομείς (π.χ. στην Τράπεζα της Ελλάδος) όπου παρατηρείται μικρή αύξηση (1,9%), ενώ σε άλλους, όπως η συμμετοχή στη διοίκηση των επιμελητηρίων, η συμμετοχή των γυναικών παραμένει εξαιρετικά χαμηλή ((μόλις 1 γυναίκα προεδρεύει σε 59 Διοικητικές Επιτροπές και 11 γυναίκες μέλη σε σύνολο 294 μελών). Χαμηλό είναι και το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στο ελληνικό κοινοβούλιο (18,33%).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.isotita.gr.

Αξίζει πάντως να παρατηρηθεί ότι σε ό,τι αφορά στην εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ΕΕ κρατών μελών. Σύμφωνα με μελέτη του φορέα http://www.catalyst.org οι γυναίκες αποτελούν το 46,1% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ των 28, η συμμετοχή τους όμως σε ηγετικές θέσεις δεν είναι ανάλογη και παρουσιάζει διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα. Από τις χώρες που καθιέρωσαν ποσοστώσεις στη συμμετοχή γυναικών σε διοικητικά συμβούλια σημαντικές αυξήσεις παρουσίασαν μόνον η Ιταλία (20,4%), το Βέλγιο (16,2%) και η Γαλλία (16,%). Οι διαφοροποιήσεις είναι ακόμη εντονότερες σε πολιτικό επίπεδο με τις γυναίκες να κατέχουν θέσεις στα εθνικά κοινοβούλια σε ποσοστό 28,1% με υψηλότερο στη Σουηδία (50,0%). (Περισσότερα στη διεύθυνση http://eige.europa.eu.).
Ο τομέας στον οποίο οι γυναίκες υπερτερούν είναι η συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (54,3%) και εκεί όμως παρατηρούνται μεγάλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το φύλο, αφού μόλις το 26,9% των γυναικών σπουδαστριών αποφοιτούν από σχολές θετικής κατεύθυνσης (STEM). Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία (http://www.catalyst.org/knowledge/women-academia, Οκτώβριος 2017) σε επίπεδο ΕΕ των 28 οι γυναίκες καταλαμβάνουν το 40,6% των ακαδημαϊκών θέσεων με μεγαλύτερη συγκέντρωση στις χαμηλότερες βαθμίδες (45,1%) και μικρή συμμετοχή στις υψηλές βαθμίδες (μόλις 20,1%) με αποτέλεσμα να αποτελούν σε αυτές μειοψηφία στις περισσότερες από τις ΕΕ χώρες συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου (15,6%), της Γερμανίας (17,3%), του Ηνωμένου Βασιλείου (17,5%), της Γαλλίας (19,3%) και της Σουηδίας (23,8%). Όσο υψηλότερη η ακαδημαϊκή βαθμίδα τόσο μεγαλύτερες οι έμφυλες ανισότητες τόσο μεγαλύτερη και η βαθμολογική ανισότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι γυναίκες ακαδημαϊκοί αμείβονται κατά 12% λιγότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους.