Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ-ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΟΣΑ 2015

Παρουσιάστηκε η ετήσια έκθεση του ΟΟΣΑ για την Εκαπίδευση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα εκπαιδευτικά συστήματα των διαφόρων χωρών στον τομέα αυτό.
Η έκθεση υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη σημασία της μείωσης των ανισοτήτων και της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, καθώς και το ρόλο της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, προκειμένου να καταστούν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς.
Ειδικότερα για την Ελλάδα η έκθεση επισημαίνει το υψηλό ποσοστό ανεργίας που η χώρα εμφανίζει σε ό,τι αφορά στους αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο δείκτη (40%) στις ηλικίες 15-29 ετών μεταξύ των πτυχιούχων όταν ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι στο 5%.
Οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν υψηλότερες επιδόσεις στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε σύγκριση με τους άνδρες, όμως οι δείκτες ανεργίας και οι αμοιβές παραμένουν σε χαμηλότερα  επίπεδα από αυτά των ανδρών. Παρόλο που οι μισθολογικές διαφορές εξακολουθούν να υπάρχουν για όλες τις ηλικίες, εμφανίζονται ενδείξεις ότι τα μισθολογικό χάσμα είναι μικρότερο από ό,τι σε άλλες χώρες του ΟΟΣΑ. Η έκθεση είναι διαθέσιμη σε 25 γλώσσες.
Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm