ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) δημοσίευσε μελέτη με τίτλο “Ισότητα των Φύλων και Οικονομική Ανεξαρτησία: Μερική Απασχόληση και Αυτοαπασχόληση” . Η μελέτη περιλαμβάνει χρήσιμα και έγκυρα στατιστικά στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν και αναδεικνύουν  τα σημαντικότερα στοιχεία που συνδέονται με την ισότητα των ευκαιριών στην απασχόληση στην Ευρώπη των 28. Η μελέτη επικεντρώνεται στην ανάλυση της μερικής απασχόλησης και της αυτοααπασχόλησης, τομείς στους οποίους οι γυναίκες υπερ- και υπο-ααπασχολούνται αντιστοίχως. Εκτός από τα συμπεράσματα τα οποία αναδεικνύουν και τους παράγοντες που επιδρούν στον εργασιακό αποκλεισμό των γυναικών, η μελέτη διατυπώνει προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

EIGE 2014: http://eige.europa.eu/sites/default/files/MH0414228ENC.pdf.