Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI)

Το πρόγραμμα  EaSI θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014 και αναμένεται να διαθέσει  €920 εκατομμύρια γαι την περίοδο 2014-2020. Θα υποστηρίξει καινοτόμες κοινωνικές πολιτικές και θα προωθήσει την αγορά εργασίας, καθώς  επίσης θα διευκολύνει τις μικροχρηματοδοτήσεις και θα ενθαρρύνει την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Το EaSI ενσωματώνει και επεκτείνει το πεδίο που καλύπτουν τα τρία υφιστάμενα προγράμματα: το Progress (Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη), το EURES (Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης) και το European Progress Microfinance Facility (Μηχανισμό Μικροχρηματοδοτήσεων) . Πηγή : http://ec.europa.eu

Τρέχουσες προκηρύξεις υποβολής προτάσεων : VP/2013/010    PROGRESS programme: Delivering on skills for growth and jobs

VP/2013/012    PROGRESS programme: Call for proposals for social policy experimentations supporting social investments

VP/2013/016    PROGRESS programme: PARES: Benchmarking between Employment Services