ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (EAEA) με αφορμή τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας του ΟΟΣΑ για τις ικανότητες και δεξιότητες των ενηλίκων διοργανώνει στις 3 Δεκεμβρίου πολιτική συζήτηση,  που στόχο έχει να αναδείξει τα στοιχεία και τα δεδομένα της έρευνας, καθώς επίσης πολιτικές και παραδείγματα καλής πρακτικής, και τη σημασία τους για την  εκπαίδευση ενηλίκων, ώστε να προωθηθεί στενότερη συνεργασία  μεταξύ κυβερνητικών οργανώσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να αναπτυχθούν τα κατάλληλα μέτρα για την ολοκλήρωση μιας Ευρώπης της Μάθησης.

Πηγή: EAEA