2009 – Το πνεύμα των αγροτικών τοπίων – Πολιτισμός, Μνήμη και μηνύματα

Έρευνα στο πλαίσιο του έργου CULT-RURAL -Ανάδειξη ενός κοινού πολιτισμικού χώρου των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Κοινωνιών, (Θεματική Ενότητα 1-το πλήρες κείμενο διαθέσιμο μόνον ηλεκτρονικά), Αθήνα 2009,  σσ. 1-33, http://www.cultrural.net