2006 – Γενικός Συντονισμός μελετών στα πλαίσια έργου

Γενικός Συντονισμός των μελετών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ενσωμάτωση Μηχανισμών και Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.)- Πιστοποίηση εκπαιδευτικών πακέτων και αναγνώριση της αποκτηθείσας γνώσης στους τομείς των εφαρμογών της πληροφορικής και των τεχνικών επαγγελμάτων», που υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη eκπ@ιδευτειτe,  Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL (2ος κύκλος). http://www.equal-greece.gr/

Τίτλοι:

  • «Πρωτογενής έρευνα των αναγκών κατάρτισης των απασχολουμένων στα αντικείμενα των συστημάτων επιχειρησιακών πόρων»
  • «Πρωτογενής έρευνα για την αποτύπωση των μοντέλων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης τα οποία συνηθέστερα υιοθετούνται στα αντικείμενα των συστημάτων επιχειρησιακών πόρων»
  • «Δευτερογενής έρευνα για την αποτύπωση των απαιτήσεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τους συμβούλους συστημάτων επιχειρησιακών πόρων»
  • «Δευτερογενής έρευνα για την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση- ειδικότερα των συμβούλων συστημάτων επιχειρησιακών πόρων»
  • «Καταγραφή υπαρχόντων προγραμμάτων κατάρτισης στο αντικείμενο των  συμβούλων επιχειρησιακών πόρων»

http://www.equal-greece.gr/products_p2.asp