2004 – ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των εργαζομένων σε call center- Μελέτη & Εγχειρίδιο

Στο πλαίσιο του έργου «Νέες Δυνατότητες Απασχόλησης με Υψηλότερη Ποιότητα Εργασιακής Ζωής», που υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη  Πρωτοβουλία Για την Ποιότητα της Εργασιακής Ζωής, Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL (1ος κύκλος), Αθήνα 2004, http://www.equal-greece.gr/products.asp