1996 – Η Σύγχρονη Πολιτιστική Δραστηριότητα στην Περιφέρεια: Υποδομή-Φορείς-Τομείς Δράσης

Μελέτη  αποτίμησης  της σύγχρονης πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιφέρεια με βάση τις καταγραφές του Εθνικού Πολιτιστικού Δικτύου Πόλεων, Ε.Π.Δ.Π, Αθήνα 1996 (περιορισμένη κυκλοφορία)