ΣΧΟΛΙΑ-ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ & ΕΚΘΕΣΗ ERASMUS 2013

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Συντονιστών Erasmus (EAEC), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Adam Mickiewicz  διοργανώνει (15 έως 19 Μαΐου 2013)  στο Poznan της Πολωνίας το 9ο ετήσιο Συνέδριο & την Έκθεση  Erasmus 2013. Πληροφορίες στη διεύθυνση www.eaec.eu.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ & ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Η ανάπτυξη ακροατηρίου, μία από τις προτεραιότητες  του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», αποτέλεσε το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου  «European Audiences:2020 and beyond», που οργανώθηκε από την ΕΕ (16-17 Οκτωβρίου 2012). http://ec.europa.eu/culture/news/documents/conclusions-conference.pdf

Παρόλο που η ανάπτυξη ακροατηρίου ως έννοια  δεν είναι νέα, εντούτοις  προκαλεί όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον του  πολιτιστικού τομέα, που εν πολλοίς οφείλεται στην επίδραση που ασκούν οι νέες τεχνολογίες στο κοινό, το οποίο όλο και περισσότερο γίνεται  πιο απαιτητικό και δύσκολα ικανοποιείται.  Οι πολιτιστικοί οργανισμοί,  οι δημιουργοί, αλλά και όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση του πολιτιστικού τομέα βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές προκλήσεις  στην προσπάθεια να συγκρατήσουν το κοινό τους, αλλά και  συγχρόνως να το διευρύνουν.  Η ανάπτυξη ακροατηρίου είναι μια συνεχής διαδικασία, που εμπλέκει κοινό, φορείς, δημιουργούς καθώς  και τα νέα μέσα επικοινωνίας, τα οποία χάρη στην  ευρύτητα στις προσβάσεις που η τεχνολογία προσφέρει  επιδρούν στην πολιτιστική και καλλιτεχνική παραγωγή, στη  διάχυση και διανομή των πολιτιστικών προϊόντων. Νέοι πολιτιστικοί χώροι φιλοξενούν ολοένα και περισσότερο καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις (π.χ. πολυχώροι, εμπορικά κέντρα, βιβλιοπωλεία, βιβλιοθήκες), παράλληλες δραστηριότητες (π.χ. επιστημονικές συναντήσεις, συζητήσεις κλπ), ενώ τα μουσεία ενσωματώνουν εμπορικές δραστηριότητες μέσω των πωλητηρίων τους.

Ευλόγως τίθεται το ερώτημα. Μπορεί το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις; Διαθέτει τα προσόντα, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει την πολυμορφία των κοινωνικών και πολιτισμικών καταστάσεων και να ανταποκριθεί στις πολλαπλασιαζόμενες απαιτήσεις της επαγγελματικής ζωής; Σε μια εποχή, που κυριαρχεί η ανταγωνιστικότητα και απαιτείται από τα άτομα όχι μόνον να έχουν προσόντα, αλλά κυρίως τα κατάλληλα προσόντα και τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκήσουν με αποτελεσματικότητα τα καθήκοντά τους, οι ασχολούμενοι με τον πολιτιστικό τομέα έχουν ανάγκη τόσο γενικές, όσο και εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά και  τη δυνατότητα για τη συνεχή ανάπτυξη και επικαιροποίηση των δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν αποτελεσματικά να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντα, που τους ανατίθενται.

Δυστυχώς τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν ανταποκρίνονται με τους ίδιους ρυθμούς στην ανάπτυξη που σημειώνεται, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος να υπάρξει έλλειψη ικανών στελεχών. Θα πρέπει ως εκ τούτου τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να επανασχεδιάσουν τα προγράμματά τους, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες.

Φορείς και δημιουργοί έχουν ανάγκη να αναπτύξουν νέες τεχνικές προσέλκυσης του κοινού γεγονός, που απαιτεί εκπαιδευμένο προσωπικό και ικανούς συνεργάτες με ευρύτητα δεξιοτήτων και διεπιστημονική προσέγγιση.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τα Εκπαιδευτικά Συστήματα και τις Πολιτικές  (Eurydice) δημοσίευσε μελέτη  σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη δημόσια χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, από την προσχολική έως την τριτοβάθμια,  με επισκόπηση και των κύριων τάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων σε 31 ευρωπαϊκές χώρες. Από τη μελέτη προκύπτει ότι  η οικονομική κρίση την περίοδο 2010 & 2011 είχε αντίκτυπο στους προϋπολογισμούς  για την εκπαίδευση με μειώσεις σε οκτώ από τα 25 κράτη μέλ,η  που έφθασε το 5% σε ορισμένες χώρες, όπως η Ελλάδα. Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ανησυχητικό για τις εξελίξεις όσον αφορά  στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης με βάση  τις τάσεις των δαπανών σε 35 ευρωπαϊκές περιφερειακές. Η μελέτη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Eurydice στην αγγλική γλώσσα report on the impact of the economic crisis on public funding of education, .

Στην εκπαίδευση και στις δυνάμεις που επηρεάζουν  τη διαμόρφωσή της, όπως είναι τα νέα εργασιακά πρότυπα και η παγκόσμια οικονομική δύναμη που μετατοπίζεται σε νέες χώρες, είναι αφιερωμένη και η έκθεση του ΟΟΣΑ: «Τάσεις Διαμόρφωσης της Εκπαίδευσης 2013» “Trends Shaping Education 2013”