ΣΧΟΛΙΑ-ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η Ομάδα Επαφής της Κοινωνίας των Πολιτών Κορυφής (Civil Society Contact Group -CSCG) διοργανώνει στις Βρυξέλλες (24-25 Ιουνίου), ενόψει της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου 2013,  Σύνοδο Κορυφής των Πολιτών με στόχο, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημερωτική ανακοίνωση, να εξεταστεί η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιπτώσεις της στους ανθρώπους που ζουν εντός των συνόρων της, καθώς και στις παγκόσμιες εξελίξεις και τη δημοκρατία. Στη Σύνοδο αναμένεται να συμμετέχουν στοχαστές από όλη την ΕΕ, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, αναλυτές, εκπρόσωποι των οκτώ μη κυβερνητικών οργανώσεων και δικτύων, που συγκροτούν την Ομάδα Επαφής, για να  ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το τι σημαίνει η Ευρώπη για τους πολίτες και τους πληθυσμούς της, καθώς και το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια Ευρώπη που να διαδώσει τις αξίες της και την πραγματική πρόοδο των πληθυσμών, τη δημοκρατία, αλλά και τον ρόλο της στον κόσμο. Μεταξύ άλλων αναμένεται να εξεταστούν οι αυξανόμενες ανισότητες, η ξενοφοβία, ο λαϊκισμός, καθώς και οι επιπτώσεις και τα αποτελέσματα από τις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη. Ο απώτερος στόχος είναι να προωθηθεί ο πραγματικός διάλογος με  τους πολίτες για τους πολίτες, και να δημιουργηθεί μια κοινή αίσθηση  για το μέλλον και σε ποιους αυτό ανήκει.

Πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.act4europe.org/code/en/actions.asp?id_events=160

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Μόλις δημοσιεύθηκε το δεύτερο τεύχος της έκδοσης (LLL-Mag #2 – May 2013) του  EUCIS-LLL (European Civil Society Platform on Lifelong LearningEUCISLLL) με τίτλο «We make Europe: Active citizenship and Lifelong Learning». Το περιοδικό μεταξύ άλλων περιλαμβάνει άρθρα και συνεντεύξεις με στόχο να συμβάλει στις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών 2013. Σκοπός του είναι να αποτυπώσει διάφορες προοπτικές και εμπειρίες, προκειμένου να δείξει τον πλούτο και το δυναμισμό, αλλά και τα όρια και τις παγίδες του τι σημαίνει ενεργός ευρωπαίος πολίτης στις μέρες μας. ΄Εμφαση δίνεται στον τρόπο διδασκαλίας της έννοιας του ενεργού πολίτη στα σχολεία, αλλά και του τρόπου με τον οποίο κατασκευάζεται η έννοια της ταυτότητας στις νέες χώρες της Ευρώπης από τους νέους, καθώς και οι προσπάθειες που γίνονται για την ένταξη των μεταναστών για τους οποίους η Ευρώπη ενδεχομένως  και να αποτελεί σήμερα ένα αντι-Ελντοράντο.

Όλη η έκδοση διαθέσιμη: LLL-Mag on “We Make Europe, Active Citizenship and Lifelong Learning“.

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Παρά την αυξανόμενη ζήτηση εξειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα της Έρευνας και της Τεχνολογίας και παρά  το υψηλό ποσοστό των γυναικών, που αποφοιτούν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στους τομείς της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Παρά τις προσπάθειες, που έχουν καταβληθεί για να υιοθετηθούν πολιτικές για την ένταξη της διάστασης του φύλου και παρά τα προγράμματα, που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται από πολλές χώρες για να αυξηθεί ο αριθμός του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και η έννοια της ισότητας και της ισοτιμίας των φύλων σε όλους τους τομείς της Επιστήμης, Έρευνας και Τεχνολογίας, η κατάσταση φαίνεται πώς δεν έχει αλλάξει.

Αυτό δείχνουν και τα ευρήματα της τελευταίας έκδοσης της έκθεσης “She Figures” (“Στοιχεία για τις γυναίκες”) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση για την Έρευνα και την Καινοτομία), η οποία και αποτυπώνει τους επιστημονικούς κλάδους στους οποίους οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη ή μικρότερη παρουσία και συγκρίνει το εργατικό δυναμικό σε διάφορους οικονομικούς τομείς (π.χ. ανώτατη εκπαίδευση, Διοίκηση, επιχειρηματικό τομέα κλπ), συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της εξισορρόπησης της προσωπικής με την επαγγελματική ζωή.

Τα «Στοιχεία για τις γυναίκες 2012» αποτελούν την τέταρτη κατά σειρά δημοσίευση ενός συνόλου βασικών δεικτών, οι οποίοι έχουν καθοριστική σημασία προκειμένου να γίνει κατανοητή η κατάσταση των γυναικών στον χώρο των επιστημών και της έρευνας. Στοιχεία περιλαμβάνονται  όχι μόνον από τις 27 χώρες της ΕΕ, αλλά επίσης από την Ελβετία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Ισλανδία, το Ισραήλ, την Κροατία, τη Νορβηγία και την Τουρκία.

Σύμφωνα με την έκθεση στο σύνολο των 27 της ΕΕ οι γυναίκες αποτελούν το 15,5% των επικεφαλής ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, μόνον όμως το 10% των Πανεπιστημίων έχουν γυναίκα Πρύτανη. Το 2010, το 59% των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν γυναίκες, όμως μόνον το 20% του συνόλου, όσων κατείχαν ανώτερη ακαδημαϊκή βαθμίδα, ήταν οι γυναίκες. Γενικότερα οι γυναίκες, στο σύνολο πάντα των 27 της ΕΕ, αποτελούν περίπου το 40% του συνόλου των ερευνητών στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης, το 40% στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης και το 19% στον τομέα των επιχειρήσεων.

Ο ρυθμός αύξησης των ποσοστών των γυναικών σε αυτούς τους τομείς παρουσιάζει βελτίωση σε σύγκριση με τους άνδρες ομολόγους τους (+5,1% ετησίως για τις γυναίκες έναντι +3,3% για τους άνδρες κατά την περίοδο 2002-2009), οι γυναίκες ερευνήτριες, όμως, εξακολουθούν να συναντούν εμπόδια στην προσπάθειά τους να αναλάβουν διευθυντικές θέσεις. Αυτό το συμπέρασμα ενισχύεται και από τα στατιστικά δεδομένα, που μαρτυρούν ότι σε κάθε δύο άνδρες αντιστοιχεί μόνο μία γυναίκα στα επιστημονικά και διοικητικά συμβούλια στις χώρες της ΕΕ.

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι παρά την πρόοδο οι ανισότητες σε σχέση με την εξέλιξη των γυναικών καλά κρατούν.

Το 1986 πρωτοεμφανίστηκε σε άρθρο της Wall Street Journal ο όρος ‘γυάλινη οροφή’, αναδεικνύοντας το πρόβλημα της γυναικείας ανέλιξης και εξέλιξης σε ανδροκρατούμενες – έως τότε–  θέσεις εργασίας. 30 σχεδόν χρόνια μετά το πρόβλημα παραμένει δυσεπίλυτο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει την προώθηση της ισότητας των φύλων ως μια από τις βασικές προτεραιότητες για την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και έχει καλέσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την πρόσληψη, την παραμονή και την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών, που ασχολούνται με την έρευνα.

Στοιχεία από τη δημοσιευμένη έκθεση: http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1282&lang=1

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΩΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Ρωσική ΄Ενωση Θεάτρου θέλοντας να προωθήσει τη συνεργασία διασυνοριακών έργων μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης  έχει εξαγγείλει ένα ευέλικτο σύστημα επιχορήγησης ταξιδιών -διαμονή και μετακίνηση-, που απευθύνεται στους εργαζόμενους στις Τέχνες του Θεάματος.   Προθεσμία υποβολής αιτήσεων η 31η Μαΐου για μετακινήσεις μετά την 1η Ιουλίου 2013. Πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.rtlb.ru/en/travelGrants/#checklist

ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΡΟΛΟ

Τα Μουσεία σε νέο ρόλο

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη συζήτηση γύρω από τα Μουσεία, για τον ρόλο  που καλούνται να διαδραματίσουν ‘σε έναν κόσμο που αλλάζει’ ταχύτατα, έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από τις ισχυρές νέες δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης, της μετανάστευσης και της μείξης των πληθυσμών, όπως επισημαίνει ο Zygmunt Bauman στο τελευταίο του βιβλίο ‘Culture in a Liquid Modern World΄.  Η φυσιογνωμία, που διαμορφώνουν πλέον τα Μουσεία καθορίζεται και από τον τρόπο, αλλά και τον βαθμό με τον οποίο  ανταποκρίνονται  στις απαιτήσεις του σύγχρονου κοινού, ενός κοινού, που περισσότερο από ποτέ είναι εξοικειωμένο με τις νέες τεχνολογίες, αλλά και με την κατανάλωση αγαθών τα οποία αποσπούν την προσοχή του για εφήμερο χρονικό διάστημα, που συχνά , ‘δεν διαρκεί περισσότερο από όσο ένα απλό ανοιγοκλείσιμο του ματιού’.

Οι μετασχηματισμοί της κοινωνίας, και το τελευταίο διάστημα η οικονομική κρίση, έχουν αναπροσανατολίσει τους στόχους των Μουσείων, τα οποία πλέον λειτουργούν όχι σε ένα, αλλά σε περισσότερα επίπεδα ανταποκρινόμενα στις σύγχρονες απαιτήσεις. Εκτός από τον βασικό τους ρόλο, που είναι να συλλέγουν, να συντηρούν, να μελετούν και να εκθέτουν τα τεκμήρια του ανθρώπινου πολιτισμού, τα μουσεία αποσκοπούν στο να μορφώσουν τον επισκέπτη διατηρώντας ζωντανή τη συλλογική μνήμη και προσφέροντάς του τη δυνατότητα να γίνει κοινωνός των έργων που εκτίθενται, να αντλήσει ικανοποίηση, να αναπτύξει εντυπώσεις, να ζήσει εμπειρίες και να ευαισθητοποιηθεί για την αξία των τεκμηρίων του παρελθόντος, αλλά και των επιστημονικών εξελίξεων και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Ανταποκρινόμενα σε αυτές τις νέες τάσεις τα μουσεία προσπαθούν να διοργανώνουν κατά τέτοιο τρόπο τις εκθέσεις τους (μόνιμες και περιοδικές), ώστε να προσελκύσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό και από διαφορετικές ηλικίες. Η έμφαση δίνεται πλέον στον επισκέπτη, στις ανάγκες του σε σχέση με το τι επιδιώκει να αντλήσει από τα εκθέματα και στον βαθμό, που θα εξασφαλιστεί η συμμετοχή του στα προγράμματα και τις εκδηλώσεις. Οι επισκέπτες σήμερα απαιτούν να έχουν υποστήριξη, ώστε να εξοικειώνονται με τα εκθέματα με τρόπο εύληπτο, κατανοητό και ευχάριστο και να αντλούν τα κατάλληλα μηνύματα, που θα τους βοηθήσουν να εκτιμήσουν   τον ιδιαίτερο χαρακτήρα ενός εκάστου των εκθεμάτων και τις αξίες που εκφράζουν. Ο τρόπος, που παρέχονται οι εξηγήσεις σε μια έκθεση, σε μια μουσειακή συλλογή, με τους υπομνηματισμούς και τις λεζάντες, τους φωτισμούς, τα χρώματα, τις απεικονίσεις, τις αναπαραστάσεις, την οργάνωση του χώρου κλπ, ο τρόπος, δηλαδή, με τον οποίο αφηγούνται μιαν ιστορία, είναι καθοριστικοί παράγοντες για την ικανοποίηση του κοινού. Σήμερα μια μόνιμη ή προσωρινή έκθεση σε ένα μουσείο δεν είναι έργο ενός ατόμου, αλλά ομάδας, και μάλιστα ομάδας, που διαθέτει γνώσεις και εξειδίκευση, ενώ παράλληλα καταβάλλεται προσπάθεια μέσω των εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων να προσεγγισθεί και το κοινό ηλικιακά, ώστε να μπορέσει να αποκομίσει ικανοποίηση από την επαφή με ένα έργο τέχνης, με ένα αντικείμενο του παρελθόντος ή με μια σύγχρονη δημιουργία ή με ένα επιστημονικό και τεχνολογικό επίτευγμα. Αυτό συχνά επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των ‘εξηγητών’, των μουσειοπαιδαγωγών ή και των εμψυχωτών, που δραστηριοποιούνται σε πολλά μουσεία συνεισφέροντας στην ανταπόκριση του σύγχρονου ρόλου του μουσείου προς την κοινωνία.  Η διεπιστημονική προσέγγιση σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Μουσεία, δημόσια και ιδιωτικά, πάσης φύσεως συλλογές (ιστορικές, λαογραφικές, εθνογραφικές, αρχαιολογικές κλπ), πινακοθήκες, κλπ συγκροτούν στην ουσία «πολιτιστικά κέντρα», που διατηρούν και αναδεικνύουν την πολιτιστική μνήμη και τις αξίες των ανθρώπων. Ο ρόλος τους είναι συγχρόνως ενημερωτικός, και παιδευτικός, αφού μεταδίδουν και προωθούν νέα γνώση, αλλά και ψυχαγωγικός. Συγχρόνως η οργάνωση και παρουσίαση των εκθεμάτων αποσκοπεί στο να εκφράσει απόψεις και ιδεολογικές θέσεις, που επικουρούνται από τη διαμόρφωση του χώρου, την αρχιτεκτονική του, την τεχνολογική και μηχανολογική μελέτη κλπ. Γι αυτό και η διαχείριση των Μουσείων, ενώ αρθρώνεται με βάση και γύρω από το οποιοδήποτε πολιτιστικό αγαθό, συναρτάται και με άλλες έννοιες οικονομικού και εμπορευματικού χαρακτήρα (πρβλ. πωλητήρια μουσείων ),  που τα μουσεία έχουν ανάγκη ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε, οπότε υπάρχει έλλειψη οικονομικών πόρων. Ως εκ τούτου η αξιοποίηση και προβολή τους απαιτεί εξειδίκευση και δεξιότητες από τα άτομα, που εμπλέκονται στη διαχείρισή τους, τα οποία πρέπει να συμμετέχουν σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης και μάλιστα σε διακρατικό επίπεδο για να ενημερώνονται ως προς τις εξελίξεις και να αντλούν ιδέες για να βοηθήσουν τα μουσεία να επιδείξουν ‘ενέργεια’, να αναπτύξουν δημιουργική έκφραση, βιώσιμες υπηρεσίες και δράσεις, που με τη σειρά τους θα εμπνεύσουν τους επισκέπτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, ώστε ενεργά να συμμετέχουν, γεγονός που θα εξασφαλίσει και την επιθυμητή για τα μουσεία επισκεψιμότητα, αλλά  και τη διεύρυνση του κοινού τους.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Η 18η Μαΐου έχει καθιερωθεί από το 1977 ως Διεθνής Ημέρα Μουσείων. Κάθε χρόνο, παράλληλα με τον γενικότερο εορτασμό,  κάθε χώρα  επιλέγει ένα ειδικό θέμα, που συνδέεται με τον πολιτισμό. Για το 2013 το Ελληνικό τμήμα του  ICOM διοργανώνει μία σειρά από ομιλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις με κεντρικό θέμα   “ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΝΗΜΗ + ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ = ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ” και τιμώμενο Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών.

Στις 18 Μαΐου, η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλα τα μουσεία.

Πληροφορίες: greece.icom.museum

MuseumDay2013_FINAL

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

EUCIS-LLL (European Civil Society Platform on Lifelong Learning) οργανώνει στις 14 Μαΐου στο Vilnius της Λιθουανίας το ετήσιο συνέδριο του με θέμα «Επανεξετάζοντας τη Μάθηση: Εγκάρσιες Δεξιότητες στο προσκήνιο» (Rethinking Learning: Transversal competences in the spotlight). Στόχος του Συνεδρίου είναι να συζητηθούν σημαντικά θέματα Διά Βίου Μάθησης, που αφορούν στις  εγκάρσιες δεξιότητες, σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Επανεξετάζοντας την Εκπαίδευση», αλλά και με τις ανάγκες, που προκύπτουν για συνεχή επικαιροποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων  στο σύγχρονο, σύνθετο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Πληροφορίες: http://www.eucis-lll.eu/

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Τα παιδιά  μεταναστών έχουν  περισσότερες πιθανότητες να καταλήξουν σε φτωχά σχολεία, αναφέρει πρόσφατη  έκθεση της ΕΕ. Τα παιδιά μεταναστών, που μόλις έφθασαν σε μια χώρα,  είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν  διαχωρισμό και να καταλήξουν σε σχολεία με λιγότερους πόρους, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.      Αυτό οδηγεί σε μειωμένη σχολική απόδοση και σε  μεγάλη πιθανότητα  τα παιδιά να εγκαταλείψουν το σχολείο πρόωρα. Από τη  μελέτη προκύπτει  ότι  τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη  σε όλα τα παιδιά. Στοχοθετημένη υποστήριξη για τα παιδιά των μεταναστών, όπως είναι οι ειδικοί δάσκαλοι και συστηματική εμπλοκή των γονέων και των κοινοτήτων,  επίσης  θα συμβάλλει στη βελτίωση της ενσωμάτωσής τους.                                  Η μελέτη εξετάζει  εθνικές πολιτικές για τη στήριξη των νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών  σε 15 χώρες, στις οποίες έχουν παρατηρηθεί σημαντικές πρόσφατες μεταναστευτικές ροές: Αυστρία, Βέλγιο (ολλανδόφωνη κοινότητα),  Τσεχική Δημοκρατία, Κύπρος, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία , Λουξεμβούργο,  Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Σουηδία και  Ηνωμένο Βασίλειο. Η μελέτη διαπιστώνει ότι η Δανία και η Σουηδία έχουν το καλύτερο μοντέλο, που βασίζεται στην παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης και ένα λογικό επίπεδο αυτονομίας για τα σχολεία. Οι άλλες χώρες τείνουν να επικεντρώνονται μόνο σε μία πτυχή, πράγμα που σημαίνει ότι δεν επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα, όσον αφορά στην ένταξη των παιδιών των μεταναστών.              Πληροφορίες στη διεύθυνση:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-323_en.htm.           Πλήρης μελέτη διαθέσιμη στα αγγλικά:  http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/migrants/report_en.pdf                                                                                               Για την ελληνική περίιπτωση: http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/migrants/greece_en.pdf

ΣΥΝΕΔΡΙΟ & ΕΚΘΕΣΗ ERASMUS 2013

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Συντονιστών Erasmus (EAEC), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Adam Mickiewicz  διοργανώνει (15 έως 19 Μαΐου 2013)  στο Poznan της Πολωνίας το 9ο ετήσιο Συνέδριο & την Έκθεση  Erasmus 2013. Πληροφορίες στη διεύθυνση www.eaec.eu.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ & ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Η ανάπτυξη ακροατηρίου, μία από τις προτεραιότητες  του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», αποτέλεσε το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου  «European Audiences:2020 and beyond», που οργανώθηκε από την ΕΕ (16-17 Οκτωβρίου 2012). http://ec.europa.eu/culture/news/documents/conclusions-conference.pdf

Παρόλο που η ανάπτυξη ακροατηρίου ως έννοια  δεν είναι νέα, εντούτοις  προκαλεί όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον του  πολιτιστικού τομέα, που εν πολλοίς οφείλεται στην επίδραση που ασκούν οι νέες τεχνολογίες στο κοινό, το οποίο όλο και περισσότερο γίνεται  πιο απαιτητικό και δύσκολα ικανοποιείται.  Οι πολιτιστικοί οργανισμοί,  οι δημιουργοί, αλλά και όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση του πολιτιστικού τομέα βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές προκλήσεις  στην προσπάθεια να συγκρατήσουν το κοινό τους, αλλά και  συγχρόνως να το διευρύνουν.  Η ανάπτυξη ακροατηρίου είναι μια συνεχής διαδικασία, που εμπλέκει κοινό, φορείς, δημιουργούς καθώς  και τα νέα μέσα επικοινωνίας, τα οποία χάρη στην  ευρύτητα στις προσβάσεις που η τεχνολογία προσφέρει  επιδρούν στην πολιτιστική και καλλιτεχνική παραγωγή, στη  διάχυση και διανομή των πολιτιστικών προϊόντων. Νέοι πολιτιστικοί χώροι φιλοξενούν ολοένα και περισσότερο καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις (π.χ. πολυχώροι, εμπορικά κέντρα, βιβλιοπωλεία, βιβλιοθήκες), παράλληλες δραστηριότητες (π.χ. επιστημονικές συναντήσεις, συζητήσεις κλπ), ενώ τα μουσεία ενσωματώνουν εμπορικές δραστηριότητες μέσω των πωλητηρίων τους.

Ευλόγως τίθεται το ερώτημα. Μπορεί το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις; Διαθέτει τα προσόντα, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει την πολυμορφία των κοινωνικών και πολιτισμικών καταστάσεων και να ανταποκριθεί στις πολλαπλασιαζόμενες απαιτήσεις της επαγγελματικής ζωής; Σε μια εποχή, που κυριαρχεί η ανταγωνιστικότητα και απαιτείται από τα άτομα όχι μόνον να έχουν προσόντα, αλλά κυρίως τα κατάλληλα προσόντα και τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκήσουν με αποτελεσματικότητα τα καθήκοντά τους, οι ασχολούμενοι με τον πολιτιστικό τομέα έχουν ανάγκη τόσο γενικές, όσο και εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά και  τη δυνατότητα για τη συνεχή ανάπτυξη και επικαιροποίηση των δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν αποτελεσματικά να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντα, που τους ανατίθενται.

Δυστυχώς τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν ανταποκρίνονται με τους ίδιους ρυθμούς στην ανάπτυξη που σημειώνεται, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος να υπάρξει έλλειψη ικανών στελεχών. Θα πρέπει ως εκ τούτου τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να επανασχεδιάσουν τα προγράμματά τους, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες.

Φορείς και δημιουργοί έχουν ανάγκη να αναπτύξουν νέες τεχνικές προσέλκυσης του κοινού γεγονός, που απαιτεί εκπαιδευμένο προσωπικό και ικανούς συνεργάτες με ευρύτητα δεξιοτήτων και διεπιστημονική προσέγγιση.