ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

AGESA: European Workshop on the Management of Archaeological Sites

 • mimeh-p785Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Χ, RAPHAEL Programme, 1998-2000
 • Συντονιστής Εταίρος: European Foundation for Heritage Skills (FEMP),
 • Council of Europe
 • Υπεύθυνος έργου: Daniel Thérond
 • Υπεύθυνη έργου για τον εταίρο ΙΠΟΜΕΜ/EUROSKILLS, SA:
 • Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη
 • Διάρκεια έργου: 1998-1999

Continue reading

CALLIOPE: Training of Trainers in the field of arts management and cultural administration

 • calliope-p808Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Leonardo da Vinci Programme
 • Συντονιστής εταίρος: ARSEC-Agence Rhône-Alpes de Services aux Entreprises Culturelles-Lyon
 • Υπεύθυνη έργου: Pascale Bonniel-Chalier
 • Υπεύθυνη έργου για τον εταίρο ΙΠΟΜΕΜ/ EUROSKILLS, SA: Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη
 • Διάρκεια έργου: 1997-1999

Continue reading

MINOTEC: New technologies in the enhancement of ancient places of performance

 • mimeh-p785Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Χ -RAPHAEL PROGRAMME, 1998-2000
 • Συντονιστής Εταίρος: European Foundation for Heritage Skills, Council of Europe
 • Υπεύθυνος έργου: Daniel Thérond
 • Υπεύθυνη έργου για τον εταίρο ΙΠΟΜΕΜ/EUROSKILLS, SA: Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη
 • Διάρκεια έργου: 1996-1997

Continue reading

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

 • horizon-p817Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα  HORIZON II, 1996-98
 • Ανάδοχος του Έργου & εκπρόσωπος της κοινοπραξίας ΕΣΤΙΑ: Ινστιτούτο Πληροφορικής , Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
 • Υπεύθυνη έργου για τον εταίρο EUROSKILLS, ΑΕ: Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη
 • Διάρκεια έργου: 1996-1998

.

Continue reading

CREDCO: Conservation Recommendations for Damaged Cultural Objects

 • mimeh-p785Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Χ – Special Action, Article 2000 (1996-97)
 • Συντονιστής Εταίρος:   Εθνικό & Ιστορικό Μουσείο της Ελλάδας
 • Υπεύθυνη έργου για τον εταίρο ΙΠΟΜΕΜ/EUROSKILLS, SA: Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη
 • Διάρκεια έργου: 1996-1997

.

Continue reading