ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Κυκλοφόρησε το ενδέκατο (11ο) ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) που αφορά στο θεματικό πεδίο “Μερική Απασχόληση Γυναικών ”. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στατιστικά σε σχέση με τη:
► Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης, ανά φύλο και
► Κατανομή πληθυσμού με μερική απασχόληση εργασίας ανά φύλο, οικονομική
δραστηριότητα και αιτία μερικής απασχόλησης.
Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι σε εθνικό επίπεδο κατά το Β΄ Τρίμηνο του 2017, η εργασία μερικής απασχόλησης εμφανίζει υψηλότερο ποσοστό στις γυναίκες (60,51%) από ό,τι στους άνδρες (39,49%). Το γεγονός αυτό δημιουργεί μεν θετικό αντίκτυπο στο ποσοστό απασχόλησης, αφού καταγράφεται αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, ωστόσο η ποιότητα των θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης είναι κατά κανόνα χαμηλότερη, οι μερικώς απασχολούμενες/οι εργαζόμενες/οι λαμβάνουν κατά κανόνα χαμηλότερες αποδοχές και έχουν λιγότερες δυνατότητες προόδου στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΚΑ για το 2016, το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών (22,83 €) είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών (23,67 €), ο μέσος μισθός τους είναι μεγαλύτερος κι αυτό γιατί οι γυναίκες απασχολούνται περισσότερες ώρες (17,56) σε σχέση με τους άνδρες (16,36).
Πηγή: http://www.isotita.gr