ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Μία νέα έρευνα από το ίδρυμα Anna Lindh, αποκαλύπτει ότι οι Ευρωμεσογειακές χώρες δεν αποτελούν θύμα σύγκρουσης πολιτισμών, όπως συχνά αναφέρεται, αλλά μάλλον μια ‘σύγκρουση άγνοιας’ με βάση τα ιστορικά στερεότυπα και την ‘ πολιτισμοποίηση’ (culturalisation) των συγκρούσεων, που προωθείται από μερικά ΜΜΕ και πολιτικές αφηγήσεις. Η έρευνα διερεύνησε τι θεωρούν οι πολίτες στις Ευρω-μεσογειακές χώρες ως κρίσιμες πτυχές της ζωής και τις βασικές ομοιότητες ανάμεσα στους ίδιους και εκείνους που προέρχονται από άλλες χώρες, πολιτισμούς και υπόβαθρα. Επίσης, εξετάζει την εμπιστοσύνη που καταδεικνύουν σε διαφόρους τύπους πηγών πληροφόρησης ανά χώρα και ηλικιακό εύρος. Για την πραγματοποίηση της έρευνας διεξάχθηκαν 13.000 συνεντεύξεις. Οι χώρες που μελετήθηκαν περιλάμβαναν οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Κροατία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ολλανδία) και πέντε χώρες της νοτιοανατολικής Μεσογείου (Αλγερία, Ισραήλ, Ιορδανία, Παλαιστίνη και Τυνησία).

Μερικά από τα βασικά ευρήματα της έρευνας είναι:

  • Οι θετικές αντιλήψεις για την περιοχή της Μεσογείου υπερβαίνουν τις αρνητικές.
  • Η ανεκτικότητα για άτομα που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο – σε θέματα που κυμαίνονται από το εργασιακό περιβάλλον μέχρι το γάμο – υπερβαίνει το 60%.
  • Οι βασικές ιδιότητες που συνδέονται με τον ορισμό της περιοχής της Μεσογείου είναι η κοινή ιστορία, η κοινή κληρονομιά και ο κοινός τρόπος ζωής – ειδικά η κουζίνα.
  • Η μετανάστευση, η αστάθεια και η διαμάχη αναγνωρίστηκαν ως σχετικές πτυχές, αλλά σε λιγότερο βαθμό.
  • Υπάρχουν μερικές διαφορές στις αντιλήψεις στις δύο πλευρές του νερού, με τους ερωτώμενους στο νότο να εστιάζουν περισσότερο στη μετανάστευση από εκείνους στο βορρά.
  • Η πτυχή «Παράγοντας Διαμάχης» -στην οποία εστιάζονται σε μεγάλο μέρος τα ΜΜΕ – αξιολογήθηκε ως ισχυρή σχέση μόλις 25% στο Βορρά και 39% στο Νότο.

Η έρευνα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:http://www.annalindhfoundation.org/report-analysis