ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

Κυκλοφόρησε η 5η  έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “She Figures 2015” (“Στοιχεία για τις Γυναίκες 2015”), η οποία διερευνά το επίπεδο προόδου που έχει συντελεστεί αναφορικά με την ισότητα των φύλων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας,στην Ευρώπη των 28 κρατών μελών. Η μελέτη, που εκδίδεται από το 2003 ανά τρία χρόνια, αποτελεί την κύρια πηγή πανευρωπαϊκών συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων  όσον αφορά στη διάσταση του φύλου στον ερευνητικό τομέα.  Το κύριο συμπέρασμα που προκύπτει από τα δεδομένα που δημοσιεύονται είναι  ότι παρά την πρόοδο που έχει   συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, οι ανισότητες λόγω φύλου στον τομέα της Έρευνας & Καινοτομίας συνεχίζουν να υπάρχουν.

Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας.  Στις περισσότερες χώρες της έρευνας αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 45%. Οι γυναίκες, ενώ εμφανίζουν υψηλά ποσοστά συμμετοχής σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και απόκτησης διδακτορικού διπλώματος δεν επιλέγουν τεχνολογικούς τομείς  ή τη μηχανική, τη βιομηχανική παραγωγή, τις κατασκευές ή τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Οι γυναίκες που απασχολούνται σε ερευνητικές δραστηριότητες συνεχίζουν επίσης, να είναι λιγότερες από τους άνδρες, ενώ στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης απασχολούνται είτε με μερική απασχόληση ή με επισφαλείς εργασιακές συμφωνίες. Παρόλο που τα ποσοστά ανά χώρα διαφέρουν, εντούτοις  οι διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα γίνονται ακόμα πιο έντονες όταν πρόκειται για προαγωγή στην καριέρα και τη συμμετοχή στη λήψη ακαδημαϊκών αποφάσεων. Γενικά, παρά την πρόοδο που έχει γίνει όσον αφορά στο επίπεδο των σπουδών τους τα τελευταία χρόνια, οι γυναίκες όσο ανεβαίνουν βαθμίδες στην ακαδημαϊκή καριέρα  τόσο λιγότερο διακρίνονται σε ηγετικές θέσεις στην ακαδημαϊκή ιεραρχία.   

Περισσότερα :She Figures 2015.