ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η  Ενωση Γυναικών  Διοικητικών Συμβουλίων (European Women on Boards-EWoB) ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, EWoB Knowledge Centre,που θα λειτουργήσει ως κέντρο συγκέντρωσης και διάχυσης καλών πρακτικών και επιχειρηματικών μοντέλων που αφορούν στην προώθηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις με στόχο να ενισχυθεί η ποικιλομορφία και η συμμετοχή των γυναικών στα ΔΣ για περισσότερη καινοτομία και ανταγωνιστικότητα.  Παρά το γεγονός της αναγνώρισης του σημαντικού ρόλου των γυναικών σε ηγετικές θέσεις για την ανάπτυξη της ΕΕ οικονομίας, η πρόοδος συντελείται με αργούς ρυθμούς. Με βάση δύο μελέτες που δημοσίευσε η EWoB φέτος (Απρίλιος, Ιούλιος 2016) η σημασία της ισότητας των φύλων αναγνωρίζεται μεν, εφαρμόζεται όμως περιορισμένα. Σύμφωνα με τη μελέτη  Gender Diversity on European Boards: Realising Europe’s Potential: Experiences and Best Practices η παρουσία των γυναικών στα ΔΣ των 600 μεγαλύτερων εταιρειών αυξήθηκε από  13.9% σε 25% σε μια περίοδο 5 ετών, γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχει ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης. Σύμφωνα με την ΕΕ (http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm) η κατάσταση είναι ‘‘ιδιαιτέρως απογοητευτική” όσον αφορά στην ηγεσία των επιχειρήσεων με δεδομένο  ότι “τον Απρίλιο του 2016 μόλις το 23,3% των μελών ΔΣ των μεγαλύτερων ΕΕ εταιρειών ήταν γυναίκες”. Βεβαίως η κατάσταση ποικίλλει στις διάφορες χώρες, αλλά και ακόμη σε χώρες όπως η Γερμανία (σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η FidAR –www.wob-index.de) , όπου ο στόχος ποσόστωσης 30%  επετεύχθη σε 47 από τις 105 εγγεγραμμένες εταιρείες και ενώ σε 160 εταιρείες το ποσοστό γυναικών σε θέσεις υψηλής ιεραρχίας έφθασε το 25,9% έναντι 10% που ήταν το 2011, το ποσοστό γυναικών σε θέσεις ΔΣ ανέρχεται μόλις σε 6,5%  έναντι 3% του 2011. Οι αιτίες της υποεκπροσώπησης των γυναικών παραμένουν πολλές και σύνθετες βαθιά ενσωματωμένες στην κουλτούρα των διαφόρων χωρών και στον τρόπο που αντιλαμβάνονται και κατανοούν τον ρόλο των φύλων. Και παρά το γεγονός ότι η ισότητα και η ποικιλομορφία σταδιακά γίνεται αποδεκτή και η συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ηγετικές αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας, ο δρόμος για την επίτευξη του στόχου φαίνεται πως παραμένει μακρύς.