ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Δημοσιεύθηκαν τα στατιστικά στοιχεία του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) http://paratiritirio.isotita.gr/που σχετίζονται με τη συμμετοχή ανά φύλο στα πολιτικά κέντρα λήψης αποφάσεων (Εθνικές εκλογές, Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές και εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Παρατίθενται, επίσης, στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή των γυναικών στη σύνθεση του Άρειου Πάγου (Πρόεδρος και Δικαστικοί Λειτουργοί), του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα.

Τα δημοσιευμένα στοιχεία καταδεικνύουν ότι παρά τη σημειούμενη πρόοδο οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στα διάφορα όργανα λήψης αποφάσεων.   Οι ελληνίδες βουλευτές εξακολουθούν να αποτελούν μειοψηφία στην Ελληνική Βουλή, με το ποσοστό τους να βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο συμμετοχής των γυναικών στα Εθνικά Κοινοβούλια των κρατών-μελών για την Ε.Ε.-28 που φτάνει στο 28%.  Μειοψηφία αποτελούν (5, σε σύνολο 21 εδρών) και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση, 16 γυναίκες   σε σύνολο 325 Δημάρχων), ενώ χαμηλό παραμένει και το ποσοστό των γυναικών Δημοτικών Συμβούλων. H συμμετοχή των γυναικών στη σύνθεση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (Άρειος Πάγος) υπολείπεται του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου κατά 7% (31% έναντι 37%). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/) οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε όλες τις χώρες μέλη, τόσο στην πολιτική όσο και στις επιχειρήσεις. Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία τον Αύγουστο του 2015 οι γυναίκες αποτελούσαν το 29%  στα κοινοβούλια των ΕΕ χωρών, ενώ στο χώρο των επιχειρήσεων μόλις το 22,7% των μελών Διοικητικών Συμβουλίων είναι γυναίκες (στοιχεία Οκτωβρίου 2015).