ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: ΕΕ ΠΡΟΤΥΠΑ & ΟΔΗΓΙΕΣ

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δια Βίου Καθοδήγησης (European Lifelong Guidance Policy Network -ELGPN) δημοσίευσε τις Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις πολιτικές και τα συστήματα Διά Βίου καθοδήγησης: ένα πλαίσιο αναφοράς για την ΕΕ και για την Επιτροπή (Guidelines for Lifelong Guidance Policies and Systems: A Reference Framework for the EU and for the Commission), που απευθύνεται στους φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά με την ανάπτυξη ολιστικών συστημάτων επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι κατευθυντήριες γραμμές καλύπτουν όλους τους σχετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας, καθώς και τους μετανάστες και τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας.

Δημοσιεύτηκαν οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (European guidelines for validating non-formal and informal learning). Απευθύνονται σε ιδιώτες και φορείς που είναι αρμόδιοι για την εισαγωγή, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και τη λειτουργία των συστημάτων επικύρωσης. Η φιλοδοξία των κατευθυντήριων γραμμών είναι να αποσαφηνιστούν οι όροι για την εφαρμογή, τονίζοντας τις κρίσιμες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από τα ενδιαφερόμενα μέρη σε διάφορα στάδια της διαδικασίας.
Πληροφορίες: http://www.cedefop.europa.eu/en