ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ- ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΑΠΟΨΕΙΣ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

Η EUROSTAT δημοσίευσε  στατιστικά στοιχεία βασισμένα σε δείκτες,  που  επεξεργάστηκαν  τον Μάρτιο του  2015, και παρουσιάζουν διάφορες πτυχές της ποιότητας ζωής των ανθρώπων στην  Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στατιστικά στοιχεία συνδυάζουν για πρώτη φορά αντικειμενικούς δείκτες με την υποκειμενική αξιολόγηση των καταστάσεων των ατόμων και καλύπτουν τις κύριες πτυχές της ποιότητας της ζωής με βάση  τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ . Τα βασικά στατιστικά ευρήματα δείχνουν ότι με κλίμακα από το 0-10 περίπου το 80% των κατοίκων της Ευρώπης έχουν μια συνολική ικανοποίηση από τη ζωή τους το 2013. Αυτό αντιπροσωπεύει  ικανοποίηση , με τιμές που κυμαίνονται από 4.8 στη Βουλγαρία (ακολουθούμενη από την Πορτογαλία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα και την Κύπρο, με 6,2) σε 8,0 στη Φινλανδία, τη Δανία και τη Σουηδία. Οι γυναίκες βαθμολόγησαν τη συνολική ικανοποίηση από τη ζωή τους, ελαφρώς χαμηλότερα από ό, τι οι άνδρες. Οι άνεργοι και οι ανενεργοί ήταν κατά μέσο όρο οι λιγότερο ικανοποιημένοι (5.8) σε σύγκριση με εκείνους  πλήρους απασχόλησης (7.4) ή αυτούς στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (7,8), που ανέφεραν τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης από τη ζωή.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Further Eurostat information, Main tables and Database.