ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Παρόλο που η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί στρατηγικό στόχο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ήδη από το 1957 με τη Συνθήκη της Ρώμης και παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα τελευταία χρόνια και κυρίως από το 2010 κ.ε.  λαμβάνει συνεχώς μέτρα για την εξάλειψη των διαφορών μεταξύ των φύλων μέσω  διαφόρων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για τη θέση ανδρών και γενικών, τόσο στο χώρο εργασίας  όσο και μέσα στην οικογένεια καλά κρατούν.

Σύμφωνα με την τελευταία ειδική έκθεση του Ευρωβαρόμετρου για την Ισότητα των Φύλων (Μάρτιος 2015) [1] η πλειοψηφία των πολιτών στις 28 χώρες μέλη ασπάζεται την άποψη ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι βασικό δικαίωμα, εντούτοις σε πολύ μεγάλο ποσοστό (73%) εκφράζουν την άποψη ότι οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ευρέως διαδεδομένες στις χώρες τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 68% των γυναικών έναντι  57% των ανδρών υποστηρίζει αυτή την άποψη. Συγχρόνως, με βάση πάντα την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, οι Eυρωπαίοι θεωρούν ότι στερεοτυπικές αντιλήψεις  επικρατούν στο χώρο εργασίας (51%, στην Ελλάδα το ποσοστό φθάνει το 70%), στη διαφήμιση (34%), στα ΜΜΕ (33%) και στην Πολιτική (28%) και ότι η εξάλειψη των ανισοτήτων και η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών πρέπει να είναι προτεραιότητα της ΕΕ (ποσοστό 76% & 72% αντίστοιχα). Στην Ελλάδα το ποσοστό, που θεωρεί ότι πρέπει η καταπολέμηση των ανισοτήτων να είναι ΕΕ προτεραιότητα  φθάνει το 70% και για την καταπολέμηση της βίας το 83%. Πάντως τα τρίτα τέταρτα των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα, όπως και η καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Αυτή την περίοδο, σύμφωνα με την κατάσταση που δημοσιεύεται από την αρμόδια διεύθυνση της ΕΕ,  υλοποιούνται από υπουργεία και φορείς ισότητας των φύλων  μια σειρά από έργα (14 συνολικά)[2] που στόχο έχουν να προωθήσουν την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών  σε θέσεις διοίκησης (μεσαίας και ανώτερης βαθμίδας) και λήψης αποφάσεων, να αναπτύξουν θετικές δράσεις για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και να προβάλλουν θετικά πρότυπα γυναικών, που έχουν αναδειχθεί σε θέσεις ευθύνης. Δραστηριότητες υλοποιούνται και στο πλαίσιο των έργων που έχουν αναλάβει να εκπονήσουν κοινωνικοί εταίροι, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, εταιρείες επιλογής και  πρόσληψης προσωπικού, εταιρείες ΜΜΕ, που αφορούν στην καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος (8 έργα συνολικά) και ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις οικονομικής ευθύνης (9 συνολικά έργα)[3]. Μέσα από τις συνεργασίες υλοποίησης των έργων έχουν προκύψει εμπειρίες και συνέργιες, που αναμένεται να συμβάλλουν στην καταπολέμηση των ανισοτήτων και στην προώθηση των ίσων ευκαιριών. Σε κάθε περίπτωση τα τελευταία χρόνια (μετά το 2010) έχει σημειωθεί μια μικρή βελτίωση ως προς τη θέση των γυναικών σε επίπεδο ΕΕ, που κι αυτή όμως δεν είναι ανάλογη μεταξύ των ΕΕ χωρών, καθώς οι χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά ζητήματα ανισοτήτων και μισθολογικού χάσματος.

 


[1] http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_439_420_en.htm#428

[3]Αναλυτικές πληροφορίες στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm