ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ CONFINTEA 2015

Το  Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης της UNESCO (UIL) θα προσφέρει έξι υποτροφίες CONFINTEA για περίοδο ενός μηνός η καθεμία σε κρατικούς αξιωματούχους ή   εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, που εργάζονται σε   θέσεις αιχμής στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της εκπαίδευσης γενικότερα,  σε κράτη μέλη της  UNESCO (κυρίως από το νότο).

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων: 31 Μαΐου 2015.

Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση  UIL website καθώς και στην υπεύθυνη Angela Owusu-Boampong: a.owusu-boampong@unesco.org.