ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Η Επιτροπή Νομικών θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (www.euparl.eu) ενέκρινε μια νέα οδηγία, που θα συμβάλει στη βελτίωση της εταιρικής διαφάνειας και αφορά στην παρουσίαση των μη οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης, κυρίως  σε ό,τι αφορά στον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο των μεγάλων εταιρειών.  Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας έχει περιοριστεί   μόνον στις μεγάλες επιχειρήσεις, με μέσο αριθμό  εργαζομένων τα 500 άτομα. Η οδηγία αναμένεται να παρουσιαστεί στην ολομέλεια του ΕΚ τον Απρίλιο. Περίπου 6.000 εταιρείες σε όλη την Ευρώπη θα πρέπει να πληρούν τις νέες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, που παρουσιάζουν τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, σε κοινωνικά και εργασιακά θέματα, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας. Η οδηγία εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για  την υποχρεωτική δημοσίευση από τις επιχειρήσεις και των μη οικονομικών στοιχείων στα ετήσια δελτία απολογισμού τους και τη διαμόρφωση ενός συστήματος το οποίο να καταγράφει και να απεικονίζει συνδυασμένα τις επιδόσεις μιας επιχείρησης, δηλαδή την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή της. Το θέμα των ‘Ενιαίων Απολογισμών’ έχει απασχολήσει το Integrated Reporting Council, το οποίο εξέδωσε ένα πλαίσιο οδηγιών για τον τρόπο σύνταξης τους (www.theiirc.org). Η αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που υποδηλώνει ότι  μια επιχείρηση δεν αποσκοπεί μόνον στην οικονομική ανάπτυξη και αποδοτικότητά της, αλλά επιδεικνύει ενδιαφέρον για τον κοινωνικό της αντίκτυπο και το ενδιαφέρον της για το περιβάλλον, στη στενή και ευρεία έννοια του.