4η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ

Από τις Ιδέες στις Αγορές: Αριστεία στην ενσωμάτωση του φύλου στην έρευνα, την καινοτομία, και την πολιτική

4η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής για το φύλο -, 30 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου 2014, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ο βασικός στόχος της συνόδου είναι η προώθηση του φύλου με βάση συγκεκριμένα  πρότυπα και διαδικασίες  για τη συστηματική βελτίωση της λειτουργικότητας της ισότητας των φύλων στη διαδικασία της έρευνας και της καινοτομίας, ως κομβικής προϋπόθεσης ποιότητας στο σχεδιασμό της μελέτης, του περιεχομένου της έρευνας, προκειμένου να ενισχυθεί η πιο έξυπνη, βιώσιμη και αποτελεσματική προσπάθεια της ευρωπαϊκής επιστήμης.

Πληροφορίες: http://gender-summit.com/