ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ & ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Η ανισότητα των φύλων, εκτός από τον χώρο των επιχειρήσεων και γενικότερα της επαγγελματικής εξέλιξης,  κυριαρχεί και στην πολιτική σκηνή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, ο αριθμός των γυναικών υπουργών στα κράτη της ΕΕ έχει μειωθεί από 88 τοις εκατό (το 2005) στο 75 τοις εκατό (το 2012). Η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ισότητα των φύλων, στην πολιτική ίσων ευκαιριών, στην κοινωνική ισορροπία των φύλων, καθώς και την ευρύτερη   συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική τονίστηκε και στην πρόσφατη συνάντηση  τη Διάσκεψης των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC), που υιοθέτησε τη διακήρυξη για την ίδρυση Forum γυναικών στο πλαίσιο της COSAC με στόχο να ενθαρρύνει τα πολιτικά κόμματα  να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στα ζητήματα ισότητας των φύλων και ίσων ευκαιριών.

Πηγή: http://www.eu2013.lt