ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την απόφαση, που έλαβε η επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (14-10-2013), το 40% των μη εκτελεστικών θέσεων στα διοικητικά συμβούλια των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων θα πρέπει να καταλαμβάνεται από γυναίκες.  Οι εισηγμένες ευρωπαϊκές εταιρείες θα πρέπει να εφαρμόσουν τον κανονισμό μέχρι το 2020 και ο δημόσιος τομέας ήδη από το το 2018. Στόχος, να επιβληθεί μεγαλύτερη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα, καθώς το 2012 το ποσοστό γυναικών σε αυτές τις θέσεις δεν υπερέβαινε το 15%. Οι νέοι κανόνες   θα ισχύουν σε όλες τις εισηγμένες εταιρίες, ακόμα και αν οι γυναίκες δεν αποτελούν παρά μόνον το 10% του δυναμικού τους. Αντιθέτως, οι μικρομεσαίες εταιρείες δεν είναι υποχρεωμένες να τους εφαρμόσουν. Όσες εταιρίες δεν πετύχουν το στόχο μέχρι το 2020 θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις ενώ όσες δεν εφαρμόζουν διαφανείς και ανοικτές διαδικασίες στελέχωσης, θα αντιμετωπίζουν ποινές, όπως είναι ο αποκλεισμός από δημόσιους διαγωνισμούς.

Πηγή: FEMM, http://www.europarl.europa.eu