ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Οι γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με διακρίσεις  και αποκλεισμούς, ιδιαίτερα σε επαγγέλματα, που θεωρούνται ανδρικό προνόμιο. Η πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων   (European Institute for Gender Equality) όχι μόνον καταδεικνύει τις αντιλήψεις που επικρατούν, αλλά παρέχει μία συγκριτική ανάλυση μεταξύ των  27 χωρών της ΕΕ σε συγκεκριμένους τομείς. Ο  Δείκτης Ισότητας των Φύλων (Gender Equality Index) παρέχει μια πλήρη χαρτογράφηση των διαφορών στη βάση της πολιτικής της ΕΕ (http://eige.europa.eu/content/document/gender-equality-index-report)

Μερικά από τα σημαντικότερα θέματα της ισότητας των φύλων συζητήθηκαν στο πλαίσιο της διάσκεψης που διοργάνωσε στο Βίλνιους  στις 13 Σεπτεμβρίου η Προεδρία της Λιθουανίας για την «Πραγματική ισότητα των φύλων ως συμβολή στην επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020: Αποτελεσματικότητα των θεσμικών μηχανισμών” στη βάση  Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου (Beijing Action Platform). Συζητήθηκαν  οι αλλαγές στα κράτη μέλη, τα παραδείγματα ορθής πρακτικής, καθώς και τα διδάγματα που αντλήθηκαν και η αποτελεσματικότητα των μεθόδων και μέσων, ιδίως στην αξιολόγηση των επιπτώσεων στο φύλο. Το κύριο ερώτημα που τέθηκε ήταν: Ποιες μέθοδοι και μέσα θα πρέπει να εφαρμοστούν για να κάνουν τις δομές ισότητας των φύλων πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές, προκειμένου να επιταχυνθεί η μείωση των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών;  Οι διαπιστώσεις που έγιναν κατά τις  συνεδρίες της Διάσκεψης θα συμβάλουν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την αποτελεσματικότητα των θεσμικών μηχανισμών, την αναθεώρηση των δεικτών τους, ενώ θα περιληφθούν και προτάσεις για κοινές δράσεις των κρατών μελών με πραγματικό στόχο μια πιο αποτελεσματική ισότητα των φύλων. Αναμένεται ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου   θα παρουσιαστούν και θα εγκριθούν στο Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών  (EPSCO)  το Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.