ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Με αφορμή το διεθνές συνέδριο « Η Ευρωπαϊκή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στον Κόσμο» (5-6 Σεπτεμβρίου Vilnius, Lithuania)   η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εισάγει την ιδέα της «ολοκληρωμένης διεθνοποίησης»   για την  Ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση   και καλεί τα κράτη μέλη και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης   να μην επικεντρώνονται μόνο στην κινητικότητα αλλά επίσης να δώσουν έμφαση στην αξία και σημασία των διεθνών στρατηγικών εταιρικών σχέσεων, καθώς και σε άλλους τομείς της συνεργασίας, όπου η ΕΕ έχει προστιθέμενη αξία, όπως η ανάπτυξη των κοινών πτυχίων. Η δημιουργία στρατηγικών διεθνών συνεργασιών, που δεν θα περιορίζεται στην απλή κινητικότητα των φοιτητών ή/και του προσωπικού, αλλά θα επιδιώκει την ανάπτυξη των ικανοτήτων και την από κοινού δημιουργία πτυχίων θεωρείται ότι θα συμβάλλει  στη  βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ