ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει έμφαση στον θεσμό της μαθητείας εκτιμώντας ότι με τον τρόπο αυτό θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανεργίας που μαστίζει τους νέους. Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Μαθητεία στοχεύει στην αύξηση της ποιότητας και της προσφοράς θέσεων μαθητείας σε όλη την Ευρώπη για να αλλάξουν οι νοοτροπίες προς αυτό το είδος της μάθησης. Οι Μαθητείες συνδυάζουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στο σχολείο και σε μια επιχείρηση και οδηγούν σε εθνικά αναγνωρισμένα προσόντα. http://ec.europa.eu/education/apprenticeship/. Στις πρωτοβουλίες, που αναλαμβάνονται, εντάσσεται και η σύσταση για την εγγύηση για τη νεολαίαπου εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ, στις 22 Απριλίου 2013 (βλ. MEMO/13/152). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτρέπει τα κράτη μέλη να καθιερώσουν σήμερα τις δομές εκείνες για να καταστεί η εγγύηση για τη νεολαία μια πραγματικότητα. Η εγγύηση για τη νεολαία, βασίζεται στην  εμπειρία, που αποκτήθηκε στην Αυστρία και τη Φινλανδία και αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει ότι όλοι οι νέοι έως την ηλικία των 25 ετών θα λαμβάνουν μια ποιοτική προσφορά θέσης εργασίας, συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης εντός τεσσάρων μηνών από την αποφοίτηση τους και θεωρείται ότι θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-464_el.htm