ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΙΔΕΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο διαγωνισμός    διεξάγεται στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος “@ Διαφορετικότητα – Καινοτόμες Ιδέες για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα στην Ευρώπη» (“@ Diversity – Innovative Ideas for the cultural and creative sectors in Europe”), μια πρωτοβουλία που   ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2013 με στόχο να δοκιμαστούν καινοτόμες προσεγγίσεις πολιτιστικού περιεχομένου με χρήση των νέων τεχνολογιών και – με αυτόν τον τρόπο – να διερευνηθούν  νέα επιχειρηματικά μοντέλα προώθησης της πολιτιστικής πολυμορφίας.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό  www.at-diversity.eu