ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Παρά την αυξανόμενη ζήτηση εξειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα της Έρευνας και της Τεχνολογίας και παρά  το υψηλό ποσοστό των γυναικών, που αποφοιτούν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στους τομείς της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Παρά τις προσπάθειες, που έχουν καταβληθεί για να υιοθετηθούν πολιτικές για την ένταξη της διάστασης του φύλου και παρά τα προγράμματα, που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται από πολλές χώρες για να αυξηθεί ο αριθμός του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και η έννοια της ισότητας και της ισοτιμίας των φύλων σε όλους τους τομείς της Επιστήμης, Έρευνας και Τεχνολογίας, η κατάσταση φαίνεται πώς δεν έχει αλλάξει.

Αυτό δείχνουν και τα ευρήματα της τελευταίας έκδοσης της έκθεσης “She Figures” (“Στοιχεία για τις γυναίκες”) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση για την Έρευνα και την Καινοτομία), η οποία και αποτυπώνει τους επιστημονικούς κλάδους στους οποίους οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη ή μικρότερη παρουσία και συγκρίνει το εργατικό δυναμικό σε διάφορους οικονομικούς τομείς (π.χ. ανώτατη εκπαίδευση, Διοίκηση, επιχειρηματικό τομέα κλπ), συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της εξισορρόπησης της προσωπικής με την επαγγελματική ζωή.

Τα «Στοιχεία για τις γυναίκες 2012» αποτελούν την τέταρτη κατά σειρά δημοσίευση ενός συνόλου βασικών δεικτών, οι οποίοι έχουν καθοριστική σημασία προκειμένου να γίνει κατανοητή η κατάσταση των γυναικών στον χώρο των επιστημών και της έρευνας. Στοιχεία περιλαμβάνονται  όχι μόνον από τις 27 χώρες της ΕΕ, αλλά επίσης από την Ελβετία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Ισλανδία, το Ισραήλ, την Κροατία, τη Νορβηγία και την Τουρκία.

Σύμφωνα με την έκθεση στο σύνολο των 27 της ΕΕ οι γυναίκες αποτελούν το 15,5% των επικεφαλής ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, μόνον όμως το 10% των Πανεπιστημίων έχουν γυναίκα Πρύτανη. Το 2010, το 59% των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν γυναίκες, όμως μόνον το 20% του συνόλου, όσων κατείχαν ανώτερη ακαδημαϊκή βαθμίδα, ήταν οι γυναίκες. Γενικότερα οι γυναίκες, στο σύνολο πάντα των 27 της ΕΕ, αποτελούν περίπου το 40% του συνόλου των ερευνητών στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης, το 40% στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης και το 19% στον τομέα των επιχειρήσεων.

Ο ρυθμός αύξησης των ποσοστών των γυναικών σε αυτούς τους τομείς παρουσιάζει βελτίωση σε σύγκριση με τους άνδρες ομολόγους τους (+5,1% ετησίως για τις γυναίκες έναντι +3,3% για τους άνδρες κατά την περίοδο 2002-2009), οι γυναίκες ερευνήτριες, όμως, εξακολουθούν να συναντούν εμπόδια στην προσπάθειά τους να αναλάβουν διευθυντικές θέσεις. Αυτό το συμπέρασμα ενισχύεται και από τα στατιστικά δεδομένα, που μαρτυρούν ότι σε κάθε δύο άνδρες αντιστοιχεί μόνο μία γυναίκα στα επιστημονικά και διοικητικά συμβούλια στις χώρες της ΕΕ.

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι παρά την πρόοδο οι ανισότητες σε σχέση με την εξέλιξη των γυναικών καλά κρατούν.

Το 1986 πρωτοεμφανίστηκε σε άρθρο της Wall Street Journal ο όρος ‘γυάλινη οροφή’, αναδεικνύοντας το πρόβλημα της γυναικείας ανέλιξης και εξέλιξης σε ανδροκρατούμενες – έως τότε–  θέσεις εργασίας. 30 σχεδόν χρόνια μετά το πρόβλημα παραμένει δυσεπίλυτο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει την προώθηση της ισότητας των φύλων ως μια από τις βασικές προτεραιότητες για την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και έχει καλέσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την πρόσληψη, την παραμονή και την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών, που ασχολούνται με την έρευνα.

Στοιχεία από τη δημοσιευμένη έκθεση: http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1282&lang=1