ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τα Εκπαιδευτικά Συστήματα και τις Πολιτικές  (Eurydice) δημοσίευσε μελέτη  σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη δημόσια χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, από την προσχολική έως την τριτοβάθμια,  με επισκόπηση και των κύριων τάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων σε 31 ευρωπαϊκές χώρες. Από τη μελέτη προκύπτει ότι  η οικονομική κρίση την περίοδο 2010 & 2011 είχε αντίκτυπο στους προϋπολογισμούς  για την εκπαίδευση με μειώσεις σε οκτώ από τα 25 κράτη μέλ,η  που έφθασε το 5% σε ορισμένες χώρες, όπως η Ελλάδα. Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ανησυχητικό για τις εξελίξεις όσον αφορά  στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης με βάση  τις τάσεις των δαπανών σε 35 ευρωπαϊκές περιφερειακές. Η μελέτη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Eurydice στην αγγλική γλώσσα report on the impact of the economic crisis on public funding of education, .

Στην εκπαίδευση και στις δυνάμεις που επηρεάζουν  τη διαμόρφωσή της, όπως είναι τα νέα εργασιακά πρότυπα και η παγκόσμια οικονομική δύναμη που μετατοπίζεται σε νέες χώρες, είναι αφιερωμένη και η έκθεση του ΟΟΣΑ: «Τάσεις Διαμόρφωσης της Εκπαίδευσης 2013» “Trends Shaping Education 2013”