ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ: ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

  • equal-p585Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL (2ος κύκλος), Υποπρόγραμμα: Ίσες ευκαιρίες για Άνδρες & Γυναίκες, Μέτρο: 4.2.β, Ενθάρρυνση της κατάργησης   του επαγγελματικού διαχωρισμού βάσει φύλου
  • Συντονιστής εταίρος: PRC GROUP THE MANAGEMENT HOUSE A.E
  • Υπεύθυνη έργου για τον εταίρο ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ, ΑΕ  & Υπεύθυνη Διακρατικότητας:
  • Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη.
  • Διάρκεια έργου:2004-2007

Βασικός σκοπός του Έργου, που υλοποιήθηκε από Αναπτυξιακή Σύμπραξη 10 φορέων, ήταν η ανάπτυξη καινοτόμων παρεμβάσεων με τη  δημιουργία και εφαρμογή εξειδικευμένων υποστηρικτικών εργαλείων ώστε αφενός α) να ενισχυθούν οι γυναίκες δημοσιογράφοι να εξελιχθούν επαγγελματικά ξεπερνώντας τα εμπόδια που εμφανίζονται στο εργασιακό τους περιβάλλον και έχουν ως αφετηρία τις διακρίσεις βάσει φύλου και αφετέρου β) να ευαισθητοποιηθούν οι επιχειρήσεις των Μ.Μ.Ε. αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό τους –άνδρες και γυναίκες– για την αλλαγή στερεοτυπικών απεικονίσεων του γυναικείου φύλου στο περιεχόμενο της δημοσιογραφικής πρακτικής. Μέσα από την υλοποίηση του Έργου προτάθηκαν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και σε επίπεδο συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης για την υιοθέτηση πρακτικών ενίσχυσης του εργασιακού ρόλου των γυναικών εργαζομένων τους και κατάργησης του εργασιακού διαχωρισμού βάσει φύλου. Οι παρεμβάσεις βασίστηκαν σε μελέτες και έρευνες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του έργου και άντλησαν στοιχεία και από τις δράσεις της διακρατικής συνεργασίας Η Διακρατική συνεργασία, που έφερε τον τίτλο «Πρώτα οι Κυρίες» (Ladies First), αναπτύχθηκε ανάμεσα σε 4 αναπτυξιακές συμπράξεις –Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα. Ως κύριο στόχο είχε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εργαλείων επαγγελματικής υποστήριξης, καθοδήγησης, υποκίνησης και ενδυνάμωσης εργαζόμενων γυναικών στη διαχείριση της καριέρας τους καθώς και τη δημιουργία νέων πρακτικών και στρατηγικών, που θα στηρίξουν την ένταξη των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις και που θα τονίσουν τις ικανότητες και γνώσεις τους, ενθαρρύνοντας παρεμβάσεις σε συμφωνία με τη νέα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα που διαμορφώνεται από τις τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Για την εξυπηρέτηση των στόχων, οι συμμετέχουσες χώρες προχώρησαν στην  καταγραφή και σύγκριση της υπάρχουσας κατάστασης σε σχέση με τις διακρίσεις βάση φύλου και στις 4 συμμετέχουσες χώρες, στον εντοπισμό Καλών Πρακτικών σε θέματα καθοδήγησης, υποστήριξης και επικοινωνίας θεμάτων, που συνδέονται με τα στερεότυπα και τις διφυλικές διακρίσεις καθώς και στον καθορισμό  προδιαγραφών για τη διαμόρφωση κοινών προτάσεων στο θέμα της προώθησης των Ίσων Ευκαιριών, τις οποίες προώθησαν σε οργανισμούς, συνδικάτα, επιχειρήσεις και τοπικές αρχές.

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Δείτε το διαθέσιμο υλικό εδώ