ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Μ.Μ.Ε.) – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

  • equal-p603Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL (2ος κύκλος), Υποπρόγραμμα:  Προσαρμοστικότητα, Μέτρο:3.1.β, Προώθηση της Διά Βίου Μάθησης και των εργασιακών πρακτικών ενσωμάτωσης
  • Συντονιστής εταίρος: ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Ε.Π.Ε
  • Υπεύθυνη έργου για τον εταίρο Delta Singular Εκπαιδευτική Α.Ε./ ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ, ΑΕ  & Υπεύθυνη Διακρατικότητας: Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη.
  • Διάρκεια έργου: 2004-2007

Κύριος στόχος του έργου, που υλοποιήθηκε από Αναπτυξιακή Σύμπραξη 12 φορέων, ήταν η προώθηση της κουλτούρας της ποιότητας σε επιλεγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσα από την ανάπτυξη πιστοποιημένων επαγγελματικών δεξιοτήτων και την αναγνώριση της αποκτηθείσας γνώσης, σε δύο τομείς αιχμής και ειδικότερα στα αντικείμενα της χρήσης των συστημάτων επιχειρησιακών πόρων και στα αντικείμενα των μηχανουργικών κατεργασιών (συγκολλήσεων) για τις ανάγκες της βιομηχανίας καθώς  και η προώθηση της κουλτούρας της δια βίου κατάρτισης στις επιχειρήσεις αυτές,  για την μετατροπή τους σε «οργανισμούς μάθησης», με βάση τα καθιερωμένα πλέον πρότυπα σε επίπεδο Ε.Ε., ώστε να διασφαλίσουν την ενίσχυση και την επικαιροποίηση των δεξιοτήτων του προσωπικού τους. Έμφαση δόθηκε στο σχεδιασμό συστήματος εξ αποστάσεως κατάρτισης (elearning) με την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών και στην πιστοποίηση εκπαιδευτικών πακέτων, τα οποία σχεδιάστηκαν  με βάση τα πορίσματα των ερευνών –πρωτογενών και δευτερογενών–, που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του έργου, αλλά και μέσα από τη διακρατική συνεργασία που οικοδομήθηκε με αναπτυξιακές συμπράξεις από την Ιταλία, την Γαλλία, την Πολωνία και την Σλοβενία καθώς και με την Κύπρο. Η Διακρατική συνεργασία είχε ως  γενικότερη κατεύθυνση την υποστήριξη της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων, αλλά και των ιδιωτών, με απώτερο σκοπό την αποφυγή της απώλειας θέσεων εργασίας και την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Η εισροή πληροφοριών από τους διακρατικούς εταίρους και οι καλές πρακτικές τους συνέβαλαν στη διερεύνηση της σημασίας που έχει η εκπαίδευση εργαζομένων και νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας σε γνώσεις που αναπτύσσουν οριζόντιες δεξιότητες, ανεξαιρέτως κλάδου εργασίας, για την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση τους στα ζητούμενα του επαγγέλματος. Ως τέτοιες δεξιότητες θεωρούνται αυτές που συνδέονται με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών, ώστε εργαζόμενοι, νέοι απασχολούμενοι και επιχειρήσεις να συμβάλλουν στην ενσωμάτωση των διαδικασιών της Δια Βίου Μάθησης οδηγώντας σε ένα μοντέλο επιχείρησης αυτό του Οργανισμού που Μαθαίνει.

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Δείτε το διαθέσιμο υλικό εδώ