ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

  • equal-p717Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL (1ος κύκλος)
  • Υποπρόγραμμα: Προσαρμοστικότητα, Μέτρο: 3.2α Υποστήριξη της προσαρμοστικότητας των εταιριών και των εργαζομένων
  • Συντονιστής εταίρος: ΔΕΛΤΑ Singular, Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής/Delta Singular Εκπαιδευτική, Α.Ε.
  • Υπεύθυνη έργου & Υπεύθυνη Διακρατικότητας: Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη
  • Διάρκεια έργου: 2001-2005

Το έργο υλοποιήθηκε από Αναπτυξιακή Σύμπραξη στην οποία συμμετείχαν συνολικά 12 φορείς.  Πρόκειται για πιλοτικό έργο με το οποίο επιχειρήθηκε να εισαχθεί  για πρώτη φορά στην Ελλάδα η μέθοδος της τηλεργασίας σε τμήματα μιας επιχείρησης, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων, που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Ως πεδίο εφαρμογής επιλέχθηκαν τα  call centres, τα οποία ασχολούνται με παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Το κεντρικό πρόβλημα που εξετάστηκε ήταν οι συνέπειες που έχει η μεταφορά της εργασίας από το συμβατικό χώρο του γραφείου στο σπίτι του τηλεργαζόμενου, επικεντρώνοντας στις θετικές λειτουργίες για την ποιότητα της εργασιακής ζωής και την παροχή δυνατότητας εργασίας σε άτομα που είναι πολύ δύσκολο, έως αδύνατο, να συνδυάσουν επαγγελματικές υποχρεώσεις με την κοινωνική ή οικογενειακή τους ζωή. Με τη συνεργασία των κοινωνικών αλλά και των διακρατικών εταίρων τεκμηριώθηκαν και δοκιμάστηκαν διοικητικές και οργανωτικές πρακτικές τηλεργασίας  και διερευνήθηκαν οι επιπτώσεις της τηλεργασίας στην ποιότητα της εργασιακής ζωής. Η σύνθεση των δράσεων στόχευσε ακριβώς να διερευνήσει τους τρόπους εκείνους που θα διατηρήσουν ελκυστική την τηλεργασία, ως μορφή οργάνωσης της εργασίας, για τις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα θα την αναδείξουν ως μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική δυνατότητα για τους εργαζόμενους, που σε ορισμένες περιόδους της ζωής τους θα μπορούσαν να την αξιοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις για κινητικότητα, που οφείλονται σε διαρθρωτικές αλλαγές ή προσωπικές επιλογές. Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκαν μεθοδολογικά εργαλεία για την καταγραφή των επαγγελματικών χαρακτηριστικών και τη στήριξη της απασχόλησης των εργαζομένων σε call centres και κυρίως των ευπαθών ομάδων, την εξατομικευμένη παρακολούθηση και υποστήριξη των τηλεργαζομένων, την εκπροσώπησή τους στις διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου μέσω του Συντονιστικού Οργάνου Διαβούλευσης που θεσπίστηκε και τέλος η δημιουργία ενός συμπληρωματικού μηχανισμού για την προώθηση της διά βίου μάθησης στο πεδίο των νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης εξ αποστάσεως (elearning) προσαρμοσμένου στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

Η συνεργασία με έμπειρους εταίρους από την Ολλανδία και το Βέλγιο προσέφερε θετικές εμπειρίες και καλές πρακτικές μέσω της κοινής ανάπτυξης δικτύων πληροφοριών και επικοινωνιών, της κοινής μελέτης των προσεγγίσεων, των πρακτικών και των ευκαιριών της τηλεργασίας, της προσαρμογής/ανάπτυξης υλικών και μεθοδολογιών και της κοινής ανάπτυξης και εφαρμογής του μοντέλου της τηλεργασίας σε διακρατικό επίπεδο.

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Δείτε το διαθέσιμο υλικό εδώ